Seçim sonrası koalisyon şartları adına her gün yeni teoriler ortaya atılırken, bazı partililer ise şimdiden yapacakları ile ilgili kolları sıvadı. CHP Mersin Milletvekili ise sanırız ki ilk taşı atacak masum olma rolüne soyunma derdinde.

Geçtiğimiz hükümetin utanç karnesindeki en büyük paragraflardan olan ve birçok insanın ölümüne neden olan Uludere faciası ve yakın zamanda ortaya çıkan, çıkaranların da hakkında müebbet hapis talebine neden olan MİT Tırları evrakları ile ilgili CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, TBMM’ye önerge vermeye hazırlanıyor. Sağlar yaptığı açıklamada; “Meclis’te ilk işim Erdoğan ile AKP’nin Yüce Divan’da hesap vermesini sağlamak olacak” dedi.  Sağlar’ın Sözcü Gazetesi’ne yaptığı açıklamalar şu şekilde;

“İNSANLARIN ÖLÜMÜNE YOL AÇTI”

“U­lu­de­re­’de 34 ki­şi­nin bom­ba­lan­ma­sı önem­li bir so­ruş­tur­ma ko­nu­su­dur. MİT TI­R’­la­rı­nda si­lah ol­du­ğu ve Er­do­ğa­n’­ın ona­yı bu­lun­du­ğu da net­leş­miş­tir. Si­lah gön­de­re­rek Su­ri­ye­’de­ki iç sa­va­şa mü­da­hil olun­ma­sı, Rey­han­lı­’da çok sa­yı­da va­tan­da­şı­mı­zın bom­ba­lı sal­dı­rı ile ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si bu po­li­ti­ka­nın so­nu­cu­dur. İç ka­rı­şık­lık, 2 mil­yon Su­ri­ye­li­nin ül­ke­mi­ze gö­çü­ne ne­den ol­muş, sos­yal ve ti­ca­ri ha­yat alt üst edil­miş­tir.”

UNAKITAN VE DÖRT ES­Kİ BA­KAN DA VAR…

Sağ­lar, sa­de­ce Er­do­ğa­n’­ın de­ğil AK­P’­nin tüm dö­nem­le­ri­nin de sor­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­na­rak, “Ma­li­ye es­ki Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­ta­n’­dan baş­la­yıp, 17-25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rın­da bü­tün ger­çek­ler or­ta­ya çık­tı­ğı için is­ti­fa et­mek zo­run­da ka­lan 4 es­ki ba­kan da, Yü­ce Di­va­n’­a sevk edil­me­li­dir. Kum­pas da­va­la­rı­na göz yu­mul­ma­sı, teş­vik edil­me­si ve TSK’­nın dar­ma­da­ğın ha­le ge­ti­ril­me­si­nin de he­sa­bı so­rul­ma­lı­dır. Bu ko­nu­lar­da da Mec­lis so­ruş­tur­ma öner­ge­le­ri ha­zır­la­ya­ca­ğım. Yü­ce Di­va­n’­da he­sap so­rul­ma­lı­” di­ye ko­nuş­tu.

There are no comments yet

    • Hello, guest

      FACEBOOK YORUMLARI